ورود

ال دورادو (The Quest for El Dorado)

300,000 /  255,000 تومان
خرید
0
موجود شد به من اطلاع بده
2 تا 4 نفر
10 تا 99 سال
30 تا 60 دقیقه
در بستر ﻋﻤﯿق ترین و ترسناک ترین ﺑﺨﺶ ﺟﻨﮕل های ﻣﺘﺮاﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ «ال‌دورادو»، معبد ﻃﻼ قرار دارد. گنجینه‌ای عظیم از طلا، جواهرات و آثار با ارزش در اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮔﻤﺸﺪه نهفته است. ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن ﺟﺴﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻬﺮ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﺷﺠﺎع، گروه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ال دورادو ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. رهبر باید ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد انتخاب و ﺗﺠﻬﯿﺰات مهم را گردآوری و ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﮐﻨﺪ. . ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺮز ﺷﻬﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽ‌ﺷﻮد و تمام گنج‌های معبد الدورادو را تصاحب خواهد کرد.
اطلاعات بیشتر
آموزش

برنده بهترین بازی سال کشور ایتالیا در 2019
 

محتویات جعبه بازی ال دورادو:

 • 7 عدد کارت زمین
 • 7 عدد نوار زمین
 • 6 عدد مهره حصار
 • 8 عدد آدمک بازی
 • 4 عدد تخته سفر
 • 1 عدد کلاه نوبت برای بازیکن اول
 • یک عدد تخته بازار
 • 86 عدد کارت سفر
 • 36 عدد توکن سفر
 • 36 عدد توکن غار
 • برگه راهنما و آموزش بازی

هر بازیکن در ابتدا، بازی را با یک دسته ۸ تایی کارت (به پشت) شروع می کند:
یک کارت ملوان (Sailor) | سه کارت کاوشگر(Explorer) | چهار کارت گردشگر(Traveler) 
شما در ابتدای هر نوبت فقط ۴ کارت از دسته کارت های خود را در اختیار دارید و با استفاده از این کارتها، باید سفر خود را در مسیر ادامه داده یا افراد بیشتری را به تیم خود اضافه کنید.

مشاهده بیشتر...
محصولات مرتبط